Connect with us

Economy

รัฐบาลขอเงิน 76,000 ล้านบาทช่วยชาวนา

Published

on

ภาพ
ภาพ

รมว.คลังประกาศแผนใช้เงิน 76,000 ล้านบาท หนุนชาวนาไทย กระทรวงกำลังทำงานร่วมกับสำนักงานงบประมาณเพื่อสร้างแผนประกันรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาที่คาดไม่ถึงซึ่งทำให้เกิดภัยพิบัติทางการเกษตร เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง และโรคระบาด

มีแบบแผนอยู่แล้วที่จะนำเสนอ เงินช่วยเหลือเกษตรกรอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรายงาน สำหรับชาวนาคนเดียวโครงการมีงบประมาณ 89 พันล้านบาท แผนนี้เริ่มแรกเรียกเงิน 13,000 ลบ. เพื่อค่อยๆ แจกจ่ายให้กับเกษตรกร แต่ตอนนี้โครงการขอเงินอีก 76 หมื่นล้านบาท

ขณะนี้มีกรอบการทำงานที่จำกัดความสามารถของรัฐบาลในการกู้ยืมเงินจากสถาบันของรัฐ เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการของรัฐ ขีดจำกัดดังกล่าวขณะนี้ตั้งไว้ที่ 30% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามรายงานของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ รัฐเกือบจะถึงขีดจำกัดการกู้ยืมดังกล่าวแล้ว จึงไม่ชัดเจนว่าจะต้องแก้ไขกรอบงานหรือไม่

Advertisement

แต่ยังมีเวลาหาเงินทุนสำหรับโครงการนี้ อาคมอธิบาย ไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดงวดใหม่อีกสองสามเดือน และการกระจายเงินทุนไปยังเกษตรกรจะค่อยๆ ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้ขอให้เริ่มชำระเงินเบื้องต้นให้กับชาวนาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยใช้งบประมาณปัจจุบันจำนวน 13,000 ล้านบาท

คณะรัฐมนตรียังได้ขอให้กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณพิจารณาหาวิธีอื่นในการหาเงินสำหรับโครงการนี้ และค้นหาวิธีที่ชาวนาสามารถลดต้นทุนการผลิตได้

แหล่งที่มา: บางกอกโพสต์

Advertisement

#รฐบาลขอเงน #ลานบาทชวยชาวนา

Home Page

Advertisement

Click for More Latest News

Source link

Advertisement