Connect with us

Chiang Rai News

ศปก.จ.เชียงรายจัดประชุมชี้แจงสถานการณ์ Covid-19

Published

on

ศปก.จ.เชียงรายจัดประชุมชี้แจงสถานการณ์ Covid-19

ศปก.จ.เชียงรายจัดประชุมชี้แจงสถานการณ์ Covid-19 ย้ำประชาชนในพื้นที่อำเภอชายแดนต้องไม่ประมาท การจัดงานหรือเทศกาลต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค ฝ่าฝืนสั่งหยุดทันที พร้อมเตรียมซ้อมแผนรับมือการระบาดระลอก 2 ให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน

บ่ายวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานจัดการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียงราย (ศปก.จ.เชียงราย) ครั้งที่ 5/2563 ที่ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งมีการขยายวงกว้างมากขึ้น ทั้งในสภาพเมียนมา และสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย รวมทั้ง ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการจัดงานประจำปี หรือกิจกรรมที่มีประชาชนมารวมตัวเป็นจำนวนมาก

บ่ายวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานจัดการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียงราย (ศปก.จ.เชียงราย) ครั้งที่ 5/2563 ที่ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งมีการขยายวงกว้างมากขึ้น ทั้งในสภาพเมียนมา และสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย รวมทั้ง ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการจัดงานประจำปี หรือกิจกรรมที่มีประชาชนมารวมตัวเป็นจำนวนมาก

ด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย จะได้มีการจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุรองรับการรายงานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบ 2 หรือ EOC ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย โดยกิจกรรมเป็นรูปแบบการบรรยายให้ความรู้ และซักซ้อมแผนตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน โดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพและเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการฝึก เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในโครงสร้างการทำงานเมื่อเกิดการระบาดขึ้นในรอบที่ 2

ด้าน ศปก.อําเภอ ในอำเภอพื้นที่เสี่ยงทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สาย อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่ฟ้าหลวง และหน่วยงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนที่เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติงานการควบคุมสถานการณ์ตามแนวชายแดนด้านสหภาพเมียนมา ทั้งการกำหนดมาตรการการขนส่งสินค้า และการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อมิให้เกิดช่องว่างที่อาจสร้างปัญหาในภายหลังได้

นอกจากนี้ การขออนุญาตจัดงานเทศกาล หรืองานประเพณีประจำปี และการจัดแข่งขันกีฬาที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ให้ผู้จัดงาน ผู้ประกอบการและหน่วยงานราชการระดับอำเภอที่ประสงค์จะจัดงานเทศกาล งานประเพณี ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนาวนมาก ต้องแจ้งให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.)ทราบ เพื่อชี้แจงให้ผู้จัดงานต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้ง ให้ผู้จัดงาน ผู้ประกอบการและหน่วยงานราชการลงชื่อรับทราบข้อปฏิบัติตามมาตราการดังกล่าว และให้ ศปก.อำเภอ ศปก.จังหวัด ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ผู้จัดงาน ผู้ประกอบการและหน่วยงานราชการ ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดด้วย

ส่วนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดคอนเสิร์ตในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการอนุญาตจัดคอนเสิร์ต ผู้จัดคอนเสิร์ตมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 หากผู้จัดคอนเสิร์ตไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจพิจรณาใช้อำนาจตาม พรบ. โรคติดต่อในการสั่งปิดสถานที่จัดคอนเสิร์ตไว้เป็นการชั่วคราวได้

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ศปก.ตำบล ต้องให้ความสำคัญต่อการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความตื่นตัวให้แก่ประชาชน ไม่ให้ประชาชนให้ที่พำนักในหมู่บ้านแก่บุคคลที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือผู้ใด และหากพบเห็นบุคคลแปลกหน้าให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบทันที เพื่อความไม่ประมาท และความเข้มแข็งของชุมชนเท่านั้น ที่จะช่วยไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในระลอก 2 ได้ – ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Advertisement Enter ad code hereEnter ad code here

Interesting For You

ข่าวที่น่าสนใจข่าวที่น่าสนใจ
Advertisement Enter ad code hereEnter ad code here

Interesting For You

Ads Block Detector Powered by codehelppro.com

ตรวจพบตัวบล็อกโฆษณา!!!

เราตรวจพบว่าคุณกำลังใช้ส่วนขยายเพื่อบล็อกโฆษณา โปรดสนับสนุนเราด้วยการปิดการใช้งานตัวบล็อกโฆษณาเหล่านี้

Disable Ad Block

Join Our Website

Powered by Live Score & Live Score App