Connect with us

Chiang Rai News

ศปก.จ.เชียงรายจัดประชุมชี้แจงสถานการณ์ Covid-19

Published

on

ศปก.จ.เชียงรายจัดประชุมชี้แจงสถานการณ์ Covid-19

ศปก.จ.เชียงรายจัดประชุมชี้แจงสถานการณ์ Covid-19 ย้ำประชาชนในพื้นที่อำเภอชายแดนต้องไม่ประมาท การจัดงานหรือเทศกาลต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค ฝ่าฝืนสั่งหยุดทันที พร้อมเตรียมซ้อมแผนรับมือการระบาดระลอก 2 ให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน

บ่ายวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานจัดการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียงราย (ศปก.จ.เชียงราย) ครั้งที่ 5/2563 ที่ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งมีการขยายวงกว้างมากขึ้น ทั้งในสภาพเมียนมา และสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย รวมทั้ง ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการจัดงานประจำปี หรือกิจกรรมที่มีประชาชนมารวมตัวเป็นจำนวนมาก

บ่ายวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานจัดการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียงราย (ศปก.จ.เชียงราย) ครั้งที่ 5/2563 ที่ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งมีการขยายวงกว้างมากขึ้น ทั้งในสภาพเมียนมา และสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย รวมทั้ง ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการจัดงานประจำปี หรือกิจกรรมที่มีประชาชนมารวมตัวเป็นจำนวนมาก

Advertisement

ด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย จะได้มีการจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุรองรับการรายงานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบ 2 หรือ EOC ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย โดยกิจกรรมเป็นรูปแบบการบรรยายให้ความรู้ และซักซ้อมแผนตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน โดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพและเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการฝึก เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในโครงสร้างการทำงานเมื่อเกิดการระบาดขึ้นในรอบที่ 2

ด้าน ศปก.อําเภอ ในอำเภอพื้นที่เสี่ยงทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สาย อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่ฟ้าหลวง และหน่วยงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนที่เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติงานการควบคุมสถานการณ์ตามแนวชายแดนด้านสหภาพเมียนมา ทั้งการกำหนดมาตรการการขนส่งสินค้า และการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อมิให้เกิดช่องว่างที่อาจสร้างปัญหาในภายหลังได้

นอกจากนี้ การขออนุญาตจัดงานเทศกาล หรืองานประเพณีประจำปี และการจัดแข่งขันกีฬาที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ให้ผู้จัดงาน ผู้ประกอบการและหน่วยงานราชการระดับอำเภอที่ประสงค์จะจัดงานเทศกาล งานประเพณี ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนาวนมาก ต้องแจ้งให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.)ทราบ เพื่อชี้แจงให้ผู้จัดงานต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้ง ให้ผู้จัดงาน ผู้ประกอบการและหน่วยงานราชการลงชื่อรับทราบข้อปฏิบัติตามมาตราการดังกล่าว และให้ ศปก.อำเภอ ศปก.จังหวัด ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ผู้จัดงาน ผู้ประกอบการและหน่วยงานราชการ ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดด้วย

Advertisement

ส่วนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดคอนเสิร์ตในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการอนุญาตจัดคอนเสิร์ต ผู้จัดคอนเสิร์ตมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 หากผู้จัดคอนเสิร์ตไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจพิจรณาใช้อำนาจตาม พรบ. โรคติดต่อในการสั่งปิดสถานที่จัดคอนเสิร์ตไว้เป็นการชั่วคราวได้

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ศปก.ตำบล ต้องให้ความสำคัญต่อการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความตื่นตัวให้แก่ประชาชน ไม่ให้ประชาชนให้ที่พำนักในหมู่บ้านแก่บุคคลที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือผู้ใด และหากพบเห็นบุคคลแปลกหน้าให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบทันที เพื่อความไม่ประมาท และความเข้มแข็งของชุมชนเท่านั้น ที่จะช่วยไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในระลอก 2 ได้ – ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Advertisement