Connect with us

Chiang Rai News

เชียงรายจัดวัคซีนทางเลือก “ชิโนฟาร์ม” วันที่ 2

Published

on

เชียงรายจัดวัคซีนทางเลือก "ชิโนฟาร์ม" วันที่ 2

เชียงราย – นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่บุคลากรแพทย์สาธารณสุข และประชาชนชาวเชียงรายที่ได้รับวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” โดยในวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับชาวเชียงรายเป็นวันที่ 2 โดยการบริการฉีดในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่สรวย อ.แม่ฟ้าหลวง อ.ขุนตาล และ อ.พาน

นายก อบจ.เชียงราย กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดเชียงราย ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนเชียงราย และเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างมาก ในเวลานี้วัคซีนคือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่จะช่วยก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ลดความรุนแรงของอาการและการรักษาพยาบาลได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ครอบคลุมกลุ่มประชาชนทุกกลุ่มโดยรวดเร็วและมีปริมาณเพียงพอ จึงเป็นทางออกสำคัญที่จะช่วยลดภาระของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ อีกทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจของประเทศไทยให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว

อีกทั้งการจัดสรรและการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทุกหมู่บ้าน 124 ตำบลในจังหวัดเชียงราย ตามสัดส่วนของประชากร โดยการจัดลำดับรายชื่อผู้ที่ได้รับวัคซีนโดยได้เรียงตามการลงทะเบียนในเชียงรายร่วมใจแยกเป็นรายตำบล

โนเบิล นุช ‘ตระกูลอ่อนนุช’ ฟ้องตำรวจทั้งทางแพ่งและทางอาญา

Continue Reading
Advertisement

ผลบอลสด

ผลบอลสด