Connect with us

News

ประกาศผลสอบ ก.พ.65 ภาค ก. แบบ e-Exam วันนี้ 31 ส.ค. เช็กผลสอบที่นี่

Published

on

ประกาศผลสอบ ก.พ.65 ภาค ก. แบบ e-Exam วันนี้ 31 ส.ค. เช็กผลสอบที่นี่

อัปเดตล่าสุด ก.พ. ประกาศผลสอบ ภาค ก. สำหรับผู้สมัครสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ตั้งแต่วันนี้ 31 ส.ค. เป็นต้นไป เช็กขั้นตอนการตรวจผลสอบได้เลยที่นี่

วันนี้ 31 ส.ค. 65 สำนักงาน ก.พ. ประกาศผลสอบ ภาค ก. แบบ e-Exam แล้ว ซึ่งได้มีประกาศแจ้งให้ผู้สมัครสอบ ก.พ. ภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถเข้าตรวจผลสอบได้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม เป็นต้นไป รวมทั้งสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผู้สอบฯผ่านได้ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. 65 บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.

ประกาศผลสอบ

ประกาศผลการสอบ ก.พ.65 แบบ e-Exam

สำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้แจ้งผู้ลงสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เรื่องผลสอบของผู้เข้าสอบตั้งแต่วันที่ 2 – 6 ก.ค. 65 และ 23 – 27 ก.ค. 65 โดยสำนักงาน ก.พ. ประกาศผลสอบผ่านเว็บไซต์ job3.ocsc.go.th

ขั้นตอนการเช็กผลสอบ ก.พ.65

ผู้สมัครสอบ ก.พ. 65 ภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปแบบอีเอ็กซ์แซม (e-Exam)สามารถตรวจสอบรายชื่อผลสอบภาค ก. ของตนเองผ่าน 3 ขั้นตอน ดังนี้

ประกาศผลสอบ

  • เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ job3.ocsc.go.th
  • กดเลือก “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565”
  • กดเลือก “ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี
  • 2565” ตามวันที่ผู้สมัครเข้าสอบ ก.พ. 65

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ยังได้แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ ก.พ. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ผ่านประกาศ ดังนี้

1. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. สามารถใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ ก.พ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

2. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าสามารถนําไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้

3. หนังสือรับรองนี้สามารถใช้ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการต่าง ๆ ในตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครของส่วนราชการนั้นกำหนดว่า คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่าน

การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป โดยหนังสือรับรองฉบับนี้จะมีผลใช้ได้ต่อเมื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และต้องสำเร็จการศึกษาตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ หรือสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565

4. ผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. สามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ได้ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th และ https://job.ocsc.go.th หัวข้อ “พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก พร้อม password เพื่อยืนยันสถานะผู้สอบผ่านได้ตั้งแต่ วันที่ 9 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

5. เมื่อส่วนราชการใดประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยรับสมัครจากผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ให้ผู้ที่สอบผ่านซึ่งมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครไปยื่นใบสมัครสอบ โดยนําบัตรประจําตัวประชาชนและหนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ ที่พิมพ์จากเว็บไซต์ตามข้อ 4 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องแล้ว ไปแสดงต่อส่วนราชการนั้น ๆ

6. สสำนักงาน ก.พ. จะออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ให้ตาม ชื่อ – นามสกุล ที่ผู้สมัครสอบบันทึกข้อมูลการสมัครสอบไว้เดิม หากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล หลังการสมัครสอบให้แนบเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล พร้อมกับหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน เพื่อยื่นสมัครสอบที่ส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบได้

7. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. ฉบับนี้ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

8. ผลการสอบถือเป็นโมฆะ เมื่อ

– เลขประจําตัวประชาชนของผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ไม่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชนของกรมการปกครอง

– ผู้สอบผ่านไม่สำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2565

– ผู้สอบผ่านเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบตามประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2565.

ประกาศผลสอบ

 

ประกาศผลสอบ

Continue Reading
Advertisement

ผลบอลสด

ผลบอลสด

ผลบอลสด