Connect with us

Chiang Rai News

มาตรา ประกันสังคม 33-ม.39 – ปรับปรุงเงื่อนไข รับเงินบำนาญชราภาพ

Published

on

ประกันสังคม

ประกันสังคม” ม.33-ม.39 อัปเดตเงื่อนไข รับเงินบำเหน็จ-บำนาญชราภาพ สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้

ประกันสังคม” ม.33 – ม.39 อัปเดตเงื่อนไข รับเงินบำเหน็จ-บำนาญชราภาพ เช็กสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่ออายุครบ 55 ปี และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง หรือเมื่อเป็นผู้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้ เพียงแค่มีบัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชีเงินฝากเท่านั้นก็สามารถผูกพร้อมเพย์ได้เลย สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ มีดังนี้

ประกันสังคม

บำเหน็จชราภาพ

– จ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 12 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบเฉพาะส่วนของผู้ประกันตนที่จ่ายให้กับสำนักงานประกันสังคม
– จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 180 เดือน จะจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบส่วนของผู้ประกันตนและส่วนของนายจ้างที่จ่ายเงินสมทบให้กับสำนักงานประกันสังคม เพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และผลประโยชน์ตอบแทนประจำปี

บำนาญชราภาพ

– จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 180 เดือน จะได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็น รายเดือนตลอดชีวิต คิดเป็นอัตราร้อยละ 20 ของเงินค่าจ้าง(ไม่เกิน 15,000 บาท) เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

– จ่ายเงินสมทบเกินกว่า180 เดือน จะเพิ่มอัตราการจ่ายเงินบำนาญ ให้อีก ร้อยละ 1.5 ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกๆ 12 เดือน

ประกันสังคม
กรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนใน กรณีชราภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

– กรณีผู้ประกันตนรับบำนาญชราภาพ ต่อมาเสียชีวิตภายใน 60 เดือน นับแต่เดือนที่รับบำนาญชราภาพ ทายาทจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวนเท่ากับเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตายคูณด้วยจำนวนเดือนที่เหลือจนครบ 60 เดือน

– กรณีผู้ประกันตนถูกงดจ่ายเงินบำนาญชราภาพ เนื่องจากกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน และต่อมาถึงแก่ความตายหากบุคคลนั้นได้รับเงินบำนาญ ชราภาพมาแล้วไม่เกิน 60 เดือน ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวนเท่ากับเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนคูณด้วยจำนวนเดือนที่เหลือหลังจากผู้รับเงินบำนาญชราภาพกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนจนครบ 60 เดือน

– ให้ผู้รับบำนาญชราภาพอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับและ รับบำนาญชราภาพมาแล้วยังไม่ครบ 60 เดือน ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพจนครบ 60 เดือน และในกรณีรับเงินบำนาญชราภาพมาแล้วและจำนวนเดือนเหลือน้อยกว่า 10 เดือน ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวน 10 เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย

โดยผู้ประกันตนสามารถขอรับเงินชราภาพผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขบัตรประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส.2-01)
2.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ที่มีชื่อ และเลขบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงินบำนาญชราภาพ

ผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้ เพียงแค่มีบัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชีเงินฝากเท่านั้นก็สามารถผูกพร้อมเพย์ได้เลย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว CTN ที่เกี่ยวข้อง:

‘bitkub’ ยูนิคอร์น ความฝันที่พังทลาย หือ? ยุติข้อตกลงก่อนยุบ “SCB”

Continue Reading
Advertisement

ผลบอลสด

ผลบอลสด

ผลบอลสด