Connect with us

News

สตช. ประกาศปรับใหม่กรณีทำผิดกฎจราจร

Published

on

“ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่ ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดจำนวนค่าปรับกรณีทำผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ฉบับใหม่ พ.ศ. 2563 มีผล 26 ส.ค. เป็นต้นไป

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 พ.ศ.2563 ความว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิดที่ผู้ขับขี่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 และเจ้าพนักงานจราจรได้ออกใบสั่งให้แก่ผู้ขับขี่นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 140 วรรคสี่แห่งพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรับ ตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 พ.ศ.2563”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 กำหนดจำนวนค่าปรับเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

บรรดาประกาศ ข้อกำหนด หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานข้อหาหรือฐานความผิด อาทิ

  • นำรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงหรืออาจเกิดอันตรายหรืออาจทำให้เสื่อม เสียสุขภาพ อนามัยแ ก่ผู้ใช้คนโดยสารหรือประชาชนมาใช้ในทางเดินรถ ปรับ 400 บาท
  • นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่น ควัน ละออง เคมีหรือเสียง เกินเกณฑ์ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำหนด มาใช้ในทางเดินรถ ปรับ 1,000 บาท
  • ใช้เสียงสัญญาณยาวหรือซ้ำเกินควร ปรับ 200 บาท
  • ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร ที่ได้ติดตั้งไว้หรือทาให้ปรากฏในทางหรือที่เจ้าพนักงาน จราจรแสดงให้ทราบ ปรับ 500 บาท
  • ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร ปรับ 500 บาท – อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่
  • ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถโดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริม สำหรับการสนทนา ปรับ 500 บาท เป็นต้น –อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

Continue Reading
Advertisement

ผลบอลสด

ผลบอลสด