29.3 C
Bangkok

พระราชบัญญัติความเท่าเทียมในการสมรส: คณะรัฐมนตรีนำร่างข้อบัญญัติ 4 ฉบับ

ต้องอ่าน

พระราชบัญญัติความเท่าเทียมในการสมรส: – ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศทั้ง 4 ฉบับ ในจำนวนนั้นคือ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่….) พ.ศ…. หรือ ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม เสนอโดยนายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กับคณะ

โดยร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวได้รับคะแนนเสียงสนับสนุน 212 เสียง ไม่เห็นด้วย 180 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง และ ไม่ลงคะแนน 4 เสียง ขณะที่ 3 ร่าง พ.ร.บ. ที่เหลือได้รับเสียงส่วนใหญ่สนับสนุนด้วยเช่นกัน

สำหรับร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ…. ซึ่ง ครม. เสนอ ที่ประชุมสภาฯ มีมติเสียงข้างมาก 222 เสียงรับหลักการต่อเสียงไม่เห็นด้วย 167 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 2 เสียง

ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่…) พ.ศ.. ซึ่ง ครม. เสนอ สภาฯ มีมติรับหลักการ ด้วยเสียง 230 เสียง ต่อ 169 เสียง งดออกเสียง 7 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง

พระราชบัญญัติความเท่าเทียมในการสมรส

ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ… ที่เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์ สภาฯ มีมติเสียงข้างมากรับหลักการ ด้วยเสียง 251 เสียงต่อ 124 เสียง งดออกเสียง 30 เสียง และไม่ลงคะแนน 2 เสียง

ก่อนปิดการประชุม ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ เสนอให้พิจารณาร่างของ ครม.เป็นหลักในการพิจารณา ทำให้เกิดการทักท้วงจาก ส.ส.พรรคเพื่อไทยที่ระบุว่า แม้จะเป็นคณะกรรมาธิการฯเดียวกันทั้ง 4 ร่าง แต่เสนอให้แยกพิจารณาเป็น 2 กลุ่มร่าง พ.ร.บ. คือ 1.ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยใช้ร่างของพรรคก้าวไกลเป็นหลัก และ 2.ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ใช้ร่างของพรรคประชาธิปัตย์เป็นร่างหลัก ก่อนที่ประธานจะสั่งลงมติว่าจะใช้ร่างใดเป็นหลัก และในที่สุดที่ประชุมสภาฯ มีมติให้ใช้ร่างทั้ง 2 ฉบับของ ครม.เป็นร่างหลักในการพิจารณาต่อไปในวาระสอง

ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิตของปชป.และ ครม.แตกต่างกันอย่างไร

นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ได้อภิปรายชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ที่เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า มีเนื้อหาในร่างของพรรคแตกต่างจากร่างของรัฐบาล โดยย้ำ หลักการร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมและพ.ร.บ.คู่ชีวิตสามารถไปด้วยกันได้ เพราะเกิดขึ้นมาแล้วในหลายประเทศ แต่ต้องไม่ใช่คู่ชีวิตในรูปแบบที่เสนอโดยกระทรวงยุติธรรม ดังนั้น จึงทำให้พรรคฯเสนอร่างกฎหมายคู่ชีวิตในรูปแบบที่เชื่อว่าจะเป็นทางออกในเรื่องนี้ได้

- Advertisement -

บทความเพิ่มเติม

- Advertisement -

บทความล่าสุด