Connect with us

Chiang Rai News

ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาในเชียงรายพุ่งแตะ 140 ราย

Published

on

ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาในเชียงรายพุ่งแตะ 140 ราย

เชียงราย – สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในจังหวัดเชียงราย พบว่ามีผู้ป่วยรวม 140 รายแล้ว โดยเพิ่มขึ้นจำนวน 14 ราย แยกเป็น อ.เมือง 71 ราย แม่สาย 36 ราย เชียงของ 5 ราย เชียงแสน 4 ราย เทิง 4 ราย แม่สรวย 3 ราย แม่ลาว 3 ราย พาน 3 ราย แม่จัน 3 ราย เวียงป่าเป้า 2 ราย พญาเม็งราย 2 ราย ขุนตาล 2 ราย เวียงชัย 1 ราย แม่ฟ้าหลวง 1 ราย โดยเวลา 08.30 น. พญ.สุดานี บูรณเบญจเสถียร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และสอบถามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่เวรที่ขึ้นปฏิบัติงานหมุนเวียนดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยรวม (cohort ward) อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศูนย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อตรวจความพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร รองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19

โดยในวันนี้ได้มีการประสานไปยังทางโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำนวน 11 ราย จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดสถานที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ไว้จำนวน 200 เตียง โดยแบ่งเป็นโซนละ 7 -8 เตียง มีห้องน้ำเฉพาะโซน แยกหอผู้ป่วย หญิง ชาย โดยมีอุปกรณ์และบุคลากรทางการแพทย์เตรียมพร้อมรับมือกับจำนวนผู้ป่วยทีจะเขารับการรักษา

ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาในเชียงรายพุ่งแตะ 140 ราย

นอกจากนี้ทางสำนักงานสาธารณะสุขจงหวัดเชียงราย ได้ประกาศให้ผู้ที่ไปตามจุดดังกล่าวที่อยู่ในไทม์ไลน์ผู้ป่วยสังเกตอาการตัวเอง โดย 1.ให้สังเกตอาการ และงดเดินทางไปในสถานที่ชุมชน โรงมหรสพ ห้างสรรพสินค้า งานบุญประเพณี หรือสถานที่อื่นใดที่มี ลักษณะเดียวกันสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ เป็นเวลา 14 วัน 2.ผู้ที่ไปสถานที่ในวันและเวลาดังกล่าวภายใน 14 วัน หากมีอาการผิดปกติดังต่อไปนี้ ไข้ ไอ มีน้ำมูกเจ็บคอ ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ใกล้บ้าน

โดยสถานที่ที่ผู้ป่วยเดินทางไป ในพื้นที่ อ.เมือง คือ วันที่ 2 เม.ย.64 เวลา 18.00 น. – 03.00 น. รถโดยสาาร บขส. พิษณุโลก – เชียงราย วันที่ 6 เม.ย.64 ร้านฟ้อน วันที่ 7 เม.ย.64 เวลา 14.00 น.-15.55 น. บ้านสวนภูเพียง วันที่ 7 เม.ย.64 เวลา 16.00 น.-17.00 น. ส้มตำปูม้าเจ็ดยอด วันที่ 7 เม.ย.64 เวลา 19.00 น.-20.00 น.เซ็นทรัลพลาซาเชียงราย วันที่ 8 เม.ย.64 เวลา 18.00 น.-19.00 น.โฮมโปรเชียงราย วันที่ 9,11,12 เม.ย.64 เวลา 17.00 น. -19.00 น.กาดหลวง วันที่ 10 เม.ย.64 00.00 น.ร้าน Super Karaoke วันที่ 8,9 เม.ย.64 โรงแรม NAP Hotel วันที่ 7-8 เม.ย. เวลา 17.20 น.-20.20 น. ร้านตูบสิงห์ วันที่ 7-16 เม.ย.64 หอพักจีเกสเฮ้าส์ วันที่ 10 เม.ย.64 ช่วงเช้า คลินิกหมออัจฉรา วันที่ 11 เม.ย.64 เวลา 16.30 น.-16.50 น.ร้านชาบู 77 วันที่ 11-13 เม.ย.64 บ้านงานศพ ม.5 ต.ป่าอ้อดอนชัย วันที่ 14 เม.ย.64 20.00 น. – 21.00 น. ร้าน 7-11 ศรีทรายมูล

Advertisement

ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาในเชียงรายพุ่งแตะ 140 ราย

ในส่วนของ อ.แม่สาย วันที่ 8 เม.ย.64 เวลา 15.00 น.-15.30 น. ที่ว่าการอำเภอแม่สาย วันที่ 10 เม.ย.64 เวลา 11.00 น.-14.00 น. งานแต่งงานบ้านป่าเหมือด ซอย 5 วันที่ 11 เม.ย.64 เวลา 10.30 น. – 12.00 น. คริสตจักรบ้านถ้ำ ส่วนของ อ.แม่จัน วันที่ 9 เม.ย.64 เวลา 14.00 น. ร้านมองดอยคาเฟ่ ส่วนของ อ.เชียงของ วันที่ 11-22 เม.ย.64 20.00 น.-07.30 น. รถทัวร์ กรุงเทพฯ -เชียงของ นั่งแว 9B-9C ทะเบียนรถ 96242 หากพบว่มีอาการข้างต้นให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

จำนวนยอดรวมสะสม 140 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้ออยู่ในเขต

 • อำเภอเมืองเชียงราย 71 ราย
 • อำเภอแม่สาย 36 ราย
 • อำเภอเชียงของ 5 ราย
 • อำเภอเชียงแสน 4 ราย
 • อำเภอเทิง 4 ราย
 • อำเภอแม่สรวย 3 ราย
 • อำเภอแม่ลาว 3 ราย
 • อำเภอพาน 3 ราย
 • อำเภอแม่จัน 3 ราย
 • อำเภอเวียงป่าเป้า 2 ราย
 • อำเภอพญาเม็งราย 2 ราย
 • อำเภอขุนตาล 2 ราย
 • อำเภอเวียงชัย 1 ราย
 • อำเภอแม่ฟ้าหลวง 1 ราย